ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behalve bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

De installatie van hard- en software door de klant bij derden aangekocht is niet inbegrepen in de plaatsing en wordt slechts uitgevoerd tegen vergoeding en onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper.

In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 EUR en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, dan zal een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Het verlies van data (bestanden op gegevensdragers) kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, de klant draagt zelf het risico van het al dan niet nemen van backups (veiligheidskopieën).

Bij verkeerde behandeling onder andere het openen van verzegelde onderdelen, of wanneer de klant zelf wijziging of uitbreiding aan het toestel aanbrengt of het toestel aansluit op een niet geaard stopcontact vervalt de waarborg.
Bij eventuele gebrekkige werking van het toestel te wijten aan een verkeerde instelling van software, het onkundig gebruik van de software, het installeren van niet compatibele software of door de aanwezigheid van een computervirus, spyware, e.d. kan geen beroep gedaan worden op de waarborg. De verkoper heeft in deze gevallen het recht de kosten voor herstel aan te rekenen.

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d. …

Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

Alle facturen zijn contant betaalbaar bij levering, tenzij anders bedongen.
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande in gebreke stelling verwijlintresten verschuldigd van 8%. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaand factuurbedrag vanaf één maand na vervaldag.
Indien de verkoper/leverancier gegronde bedragen verschuldigd is aan de koper/klant zal deze laatste, na compensatie van vorderingen/tegoeden, recht hebben op dezelfde intresten en schadevergoedingen zoals hiervoor omschreven en dit onder dezelfde voorwaarden.

Bij niet-betaling houden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of moeten worden uitgevoerd.